01_espace.americain 02_espace_americain 03_patagonie 04_priere_inserer 05_mythe_homme 06_acephale 07_dionysos_masson 08_madame_edwarda 09_edwarda_couv 10_college_sociologie 11_leiris_miroir 12_leiris_dedicace